7/6/11

MARROC - Presentació

Els esdeveniments succeïts en els darrers mesos a diversos països del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, i al Marroc en concret, són fets i processos que passaran a la història nacional, regional i global. El 2011 s'ha encetat amb una efervescència col·lectiva que ha aconseguit contagiar-se per generar l'empatia que ens ha impulsat a crear aquest blog.

El malestar que ha fet sortir al carrer a milers de marroquins sorgeix de factors molt similars a les revoltes desencadenades en d'altres països. Les masses populars al Marroc es manifesten contra la insatisfacció generalitzada amb el plantejament de la monarquia i el sistema polític en general especialment per la corrupció, amb les condicions socioeconòmiques del país i sobre qüestions identitàries com és el reconeixement de la llengua amazic. Però esperem que els arbres no ens impedeixin de veure el bosc. Cal buscar la relació d'aquesta situació amb altres aspectes indirectes/transversals però no per això menys importants, com el significat de comunitat al nord d'Àfrica, la importància del binomi urbà-rural en l'articulació de les solidaritats, l'emergència de la societat civil, la tradició associativa, la coexistència d'arabòfons i berberòfons al llarg de la història, les arrels del sistema polític i la seva relació amb l'islam, el rol de la monarquia, la concepció de la democràcia, els vestigis de la colonització francesa i espanyola tant en la visibilització de les relacions nord-sud com en les ments dels marroquins, entre d'altres. Es tracta d'un malestar complex acumulat per factors que intentarem analitzar en aquest blog.

A diferència d'altres països del petit i gran Magreb i de l'Orient Mitjà, els canvis a Marroc no han estat, fins la data d'avui, tan radicals. A Tunísia i a Egipte s'ha donat una Revolució en majúscules, en tant que les masses populars han derrocat el règim per instaurar-ne un de diferent, en aquest cas, la democràcia. Actualment es troben en un procés de transició, de negociacions, que els companys han analitzat en cada cas. En d'altres països com Síria o Yemen s'estan donant revoltes que caldrà veure quins són els resultats.

A Marroc parlarem d'un procés de reivindicacions –en tant que reclamacions i defenses- ja que el terme revoltes, entès com a alçaments contra l'autoritat, no és l'adequat per descriure el que està succeint, ja que tot i les consignes contra el règim, no hi ha hagut accions més fermes o radicals de canvi. Una qüestió interessant a tractar serà justament per què el procés de Marroc presenta característiques diferent dels altres.

Per fer-ho, hem investigat fonts d'informació de tipologies diverses. Ens hem basat en la bibliografia etnogràfica i antropològica d'autors, autòctons o no, que han treballat en la regió. Hem consultat articles periodístics de diferents medis: premsa local i internacional, revistes i webs especialitzades en la temàtica, xarxes socials, material audiovisual. Finalment, hem assistit a conferències que s'han anat programant durant el transcurs dels mesos de treball. El nostre tarannà a l'hora d'enfocar el blog ha estat contrastar les diverses fonts d'informació per tal de recollir diversos punts de vista, i intentar establir relacions entre els materials.

Una de les dificultats principals que ens hem trobat ha estat el grau de fiabilitat de la informació que apareix als mitjans de comunicació, així com el fet que l'objecte d'estudi és un moviment viu, en permanent transformació, que és influït i influeix en el context regional i global, com demostren, per exemple, les acampades dels indignats les darreres setmanes.

Una altra de les dificultats ha estat el fet d'analitzar fets immediats, sense la perspectiva que les ciències solials requereixen. Ens em adonat del canvi madurantiu dels primers articles redactats, a les entrades més recents, ja que els nostres coneixements previs de la situació a Marroc eren molt variables. Per aquesta raó, és ara quan ens veiem capaços d'analizar els fets, després d'un pòsit de mesos de recerca. Ens agradaria destacar que els materials penjats estan oberts a tot tipus de comentaris i objeccions, i que lluny de considerar-los complerts, pensem que són el punt de partida per anàlisis més exhaustius i per l'establiment de nous vincles que tot just ara se'ns dibuixen les connexions.

Des de l'equip de Marroc, compartim amb vosaltres els materials que hem elaborat per suscitar la reflexió.

Josep Maria Tusell
Angels Guaus
Miguel Luna
Julian-David Loaiza
Berta Brojals
Ingrid Blanc


    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada