14/6/11

YEMEN - Material complementario

En este apartado presentamos una serie de materiales que buscan complementar la información ya expuesta. Hemos decidido incluirlo pues, aunque son de índole muy diversa, creemos ayuda en la comprensión de la sociedad yemení.
En primer lugar, se puede encontrar una presentación de datos demográficos de Yemen seguido de un trabajo de la asignatura Población y Demografía Humana, de la Licenciatura en Antropología Social de Universidad Barcelona, realizado por Patricia Messa y Sandra Mas (ambas integrantes de este grupo). Se trata de un informe analítico e interpretativo sobre la población de Yemen en el período que va entre los años 1950 y 2050.
En tercer lugar, exponemos un listado de referencias bibliográficas de interés obtenida de una serie de búsquedas en diferentes bases de datos académicas. Se incluyen libros y artículos de revista con los datos respectivos sobre su ubicación.
Finalmente, y a modo de corolario de la información presentada, dejamos un poema contemporáneo yemení, escrito por Abdul Rahman Siraj.

INFORMACIÓN BÁSICA DE YEMEN

·         Nombre del país: República de Yemen/ Forma local: Al Jumhuriyah al Yamaniyah
·      Extensión: 527.968 sq km
·      Población: 24.133.492 habitantes. 
·         Densidad total de población:   46 personas per Km2
·         Nombre de la capital,  Sanaa (2.342.000 habitantes)
·         Fecha de independencia y Metrópoli:

-          El Norte de Yemen devino independiente del Imperio Otomano en Noviembre de 1918. Pasó a llamarse República Árabe de Yemen, conocida como Yemen del Norte
-          El Sur de Yemen, devino independiente el 30 de Noviembre de 1967 de Gran Bretaña.  Pasó a constituirse como la República Democrática Popular del Yemen o Yemen del Sur
-          El 22 de Mayo de 1990 fue la Unificación las Repúblicas del Norte y del Sur.
·         Sistema de gobierno: República cuyo Jefe de Estado es Ali Abdullah Salih. 
·         Años en el poder del mandatario en activo: 33 años
·      PIB   US $61.88 billion (Estimation 2010.)
·         PIB distribuido por sectores
-      Agricultura: 8.2%
-      Industria: 38.8%
-      Servicios: 53%

·      Renta per cápita: US$ 2,600
·         IDH   133
·      Tasa de paro total: 35%* (2003 est.) / No hay datos oficiales del paro por sectores poblacionales.
·         Edad media de la población: 18.1 años
·         Pirámide poblacional
Edad
Hombre
Mujer
Ambos
0-4
1 996
1 922
3 918
5_9
1 738
1 676
3 413
10_14
1 618
1 559
3 177
15-19
1 477
1 419
2 896
20-24
1 256
1 207
2 463
25-29
1 012
968
1 980
30-34
776
738
1 514
35-39
584
565
1 149
40-44
450
464
914
45-49
374
402
776
50-54
311
324
635
55-59
238
252
490
60-64
166
184
350
65-69
119
135
254
70-74
76
90
166
75-79
43
52
95
80-84
20
26
46
85-89
7
10
17
90-94
1
2
4
95-99
0
0
1
100+
0
0
0


·         ISF (Índice de hijos por mujer):   4, 63
·      Tasa de alfabetización total: 50.2%
·      Tasa de alfabetización por sectores: Hombres: 70.5%*/ Mujeres: 30%* (2003  est.)
·      Alumnos que se matriculan en la Universidad: 10,2% *  (2008, World Bank)
·         Acceso a Internet: 9,7%
·         Confesiones religiosas: Musulmanes (98,9%) incluidos Shaf'i (Sunni 58%) y Zaydi (Shia 42%), pequeños grupos de Cristianos (0,2%), Hindúes (0,7%), Judíos y otros (0,2%)* (2000) 

Fuentes de consulta utilizadas:
-          CIA:   Central Intelligence agency, The world factbook
-          World population Prospects 2008 (United Nations)
-          The World Bank
-          United Nations Development Program in Yemen

ESTUDI DE LA POBLACIÓ DEL IEMEM
Alumnes: Patricia Messa Catany i Sandra Mas Carbajo
Assignatrura: Població i demografia humana
Curs: 2010- 2011
Grup: matí

INTRODUCCIÓ
El  present treball pretén mostrar un informe analític- interpretatiu sobre la població del Iemen al llarg del període que va des del 1950 fins al 2050.

La República del Iemen és un país d´ Orient Mitjà, i un dels països més empobrits del món segons la classificació de Desenvolupament establertes per les Nacions Unides. Dins la seva regió és l’únic classificat dins el grup dels Less developed countries. 

Les dades demogràfiques referents al país en qüestió seran extretes del World Population Prospects, la publicació de la Divisió de Població de Nacions Unides, d’on s’obtindran les dades dels anys assenyalats. Les quals, són a partir del 2008, moment de l’última revisió de la publicació, projeccions o estimacions. Aquestes, seran recollides mitjançant taules i representades a través de gràfiques; passos previs que permetran el posterior desenvolupament dels comentaris al respecte. Les dades sobre les que s’inferirà l’anàlisi i interpretació seran: l’evolució de la població del Iemen des del 1950 fins el 2050, el creixement anual acumulatiu del Iemen al llarg del mateix període, el comportament de la taxa bruta de natalitat i mortalitat i per tant la taxa de creixement anual del país al llarg dels anys apuntats, la situació del Iemen envers les teories de Transició Demogràfica proposades per diversos autors, i la taxa neta de migracions i per tant taxa de creixement total pel mateix període.

El següent treball quedarà estructurat en diferents apartats, el primer dels quals és el que porta per nom “Fonts”. En aquest es farà una explicació sobre el funcionament del World Population Prospects, explicació a la qual segueix una valoració de les fonts utilitzades per la mateixa publicació, per  establir les dades del Iemen.

El segon apartat fa referència a la població del Iemen. L´anàlisi té en compte, tant l’evolució de la població, com la taxa de creixement anual acumulatiu, tot prenent en consideració les taxes del conjunt de la regió i del món.

Al tercer apartat s’interpretarà el comportament al llarg dels períodes analitzats les taxes brutes de mortalitat i natalitat el que ens farà possible, recolzant-nos en les teories de Notestein (1945) i Chesnais (1986), situar el país dins la transició demogràfica.
Al quart apartat,  es valorarà el pes que tenen les migracions al Iemen a través de l’indicador taxa neta de migracions. Per últim, unes breus conclusions destacaran els elements més rellevants del nostre anàlisi demogràfic

L’elecció del país d’anàlisi és fruit de l’ interès per aquest país per part d’ambdues autores del treball, ja que, en el marc d’una altra assignatura, participem en la creació d’un blog sobre els successos que estan prenent lloc al món àrab, tractats des d’una perspectiva antropològica. Dins el qual blog estem organitzant l’apartat que compren la República del Iemen i ens semblava particularment interessant poder aprofundir a la realitat des d´una perspectiva demogràfica.
Entenem, que la demografia com a ciència, i per tant aquest anàlisi i recerca a la que ens estem endinsant, ens pot obrir nous camps de coneixement sobre el Iemen que ens podran facilitar l’anàlisi en profunditat del país, i poder oferir per tant més informació i contextualització per entendre i abordar des de la vessant antropològica la situació actual d’aquest. De la mateixa manera, esperem que els nostres coneixements previs ens permetin realitzar una millor lectura dels comportaments demogràfics.

1.FONTS
A. En relació amb les fonts, breu presentació del World Population Prospects (característiques, informació que proporciona, característiques de les projeccions de població, utilitat de la informació, potencialitat d’anàlisi, etc.. –de manera que una persona que no la conegués pogués familiaritzar-se amb la mateixa-).

El WPP és una eina que ofereix estimacions i projeccions oficials al respecte de la població mundial i que organitza la Divisió de Població, organisme depenent del Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de la Secretaria de les Nacions Unides. Aquest instrument proporciona la informació demogràfica actualitzada de 230 països, així com de les diferents regions del món. Organitzades aquestes, tant per continents i regions geogràfiques, com segons els criteris proposats per les Nacions Unides en referència al desenvolupament, és a dir, les regions més desenvolupades, les menys desenvolupades i el gruix de països més empobrits “less developed countries” .

Les dades del WPP es publiquen cada 2 anys. Cada any es realitza una revisió de dades i cada dos anys actualitzen les estimacions i projeccions tenint en compte les noves dades empíriques disponibles dels països. D’aquesta manera, les informacions més actualitzades que es poden revisar actualment són del 2008, tot i que es van fer revisions al Març del 2009 i s’espera que properament surtin noves aproximacions.

El WPP facilita dades al respecte de l’evolució de la població, la densitat, el creixement tant en termes de creixement absolut com relatius, la fecunditat, la mortalitat en detall, l’esperança de vida, les migracions, les dades de la població per edat i/o sexe i altres dades demogràfiques que poden ser molt útils per un anàlisis demogràfic, per veure les diferents evolucions i trajectòries dels països, per poder fer un monitoratge i seguiment de dades concretes per diferents períodes, etc. Així com per fer anàlisis comparatius per països, regions i conjunt de països.

És rellevant, destacar que tant les estimacions com les projeccions es realitzen en base a grups intervals de 5 anys. Les estimacions es poden trobar des de l´any 1950 fins el període 2005-2010 i les projeccions, en els mateixos grups intervals, fins el 2050.

Alhora és important destacar, que es parla d’estimacions en tant que aproximadament la meitat dels països presents no proporcionen informació oficial i per tant no es poden assegurar unes dades amb una concreció total, tot i que l´ instrument utilitza mètodes que ofereixen una amplia fiabilitat a les estimacions. Aquestes, estan extretes i treballades a partir de les dades estadístiques dels censos de cada país, registres vitals, sondejos, enquestes, etc. Oferides, majoritàriament, pels països o diverses institucions.

Segons explica la mateixa institució, amb la informació dels censos detallats per edats i sexe creuen les estimacions de les altres informacions en els mateixos períodes per obtenir una informació rigorosa seguint potents mètodes d’anàlisis demogràfic. Així el recurs sosté que les estimacions proposades poden ser més consistents i fiables que els propis censos que ofereixen els països com a dades oficials.

Seguint amb el cas de les estimacions, i particularment pel que fa a les dades dels períodes inicials de 1950 i propers, cal tenir en compte que no sempre es trobaven prou dades, especialment de països amb sistemes de recollida de dades estadístiques menys desenvolupats. En aquests casos s’han fet les estimacions seguint mètodes demogràfics, però no estan publicades en el detall necessari.

Pel que fa a les projeccions demogràfiques cal destacar que en gairebé tots els casos l’eina ofereix tres possibles variants, una mitjana, una baixa i una alta responent a diferents enfocs vers les situacions futures de cada país i de les diferents regions. D’aquesta manera es poden fer diverses aproximacions coherents.

Cal també, tenir en compte quins són els límits d´una eina com aquesta i de la informació que posa a l’abast. Essent una guia molt pertinent i útil per conèixer i comprendre el comportament demogràfic d’un país i les seves tendències, hem d’assumir que les estadístiques sempre s’han de poder matisar i no poden arribar a explicar situacions concretes, locals, etc. que sempre escapen de les dades generals.

B. Informació sobre les fonts i valoració del nivell de disponibilitat de dades estadístiques demogràfiques del pais escollit.

Segons el WPP del 2008, les darreres fonts estadístiques de població disponibles al Iemen són els censos realitzats al 1994 i al 2004. 
Per determinar el total de la fertilitat i dades vinculades a la salut materno-infantil s’han utilitzat les dades sobre maternitat proveïdes al 1979 pel WFS, una institució Iemení de recerca científica. També, per determinar aquestes dades, s’han utilitzat les que provenen del DHS (Demographic and Health Surveys) tant del 1991-1992 com del 1997. El DHS és un projecte de la USAID que dóna suport i assistència tècnica a diversos països en l’elaboració d’enquestes, indicadors, en la recol·lecció de dades i en l’anàlisi de les tendències sobre diferents elements relatius a la població i a la salut. Així mateix, cal esmentar l’enquesta del 2006 del YFHS (Yemen Family Health Survey) proveïda pel PAPFAM (Pan Arab Family Health Survey) un programa que dóna suport a la regió en el seguiment, monitoratge, formulació, avaluació de programes de salut reproductiva i polítiques sanitàries. Així com les dades que es destaquen del MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) un programa desenvolupat per la UNICEF, que fa un monitoratge amb dades estadístiques de desenvolupament humà, especialment pel que fa a la infància i les dones.

Pel que fa a les dades relatives a migracions i refugiats especialment durant la guerra del Golf de 1991 i el retorn de migrants a Iemen durant aquells anys, destaquen les dades de l’OMS i de l’ACNUR.

Analitzant la disponibilitat de dades del Iemen, queda palesa la escassa informació que el propi país pot aportar en matèria de dades oficials. Més aviat en la gran majoria de casos, les dades i els anàlisis estadístics s´han fet amb el suport i/o lideratge d’organitzacions internacionals, algunes d’elles ja pensades per aquest propòsit. En canvi, la proliferació d’aquests programes u organismes que donen suport a la producció de dades demogràfiques i socials, es pot entendre en la importància de fer un seguiment de les tendències del país, considerat que és un dels més empobrits del món i en tots casos essent part d’agències de desenvolupament o de les Nacions Unides.

Comparant per exemple el cas del Iemen amb el del Canadà, podem observar com les actualitzacions de les dades es corresponen a grans trets amb les del país que analitzem, dades entorn els anys 2005 i 2006, amb un cens del 2001. En canvi, al Canadà totes les dades han estat produïdes pel propi país de forma oficial.
De la mateixa manera, hem comparat les dades del Iemen amb les d’un altre país de la regió, com és Arabia Saudí, i hem destacat també una major producció de dades, tot i que ja en aquell cas el WWP ha utilitzat dades de l’UNICEF i de l’OMS.

2- CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
A. Taula i representació gràfica de l’evolució de la població del Iemen des de 1950 fins al 2050, mostrant les 3 variants.

TAULA 1: Població del Iemen 1950- 2050 (per mil)         GRÀFIC 1: Evolució de la població del Iemen 1950-2050                                 
Year
Medium
High
Low
Constant-
variant
Variant
variant
FertilityVariant
1.950
4.316
4.316
4.316
4.316
1.955
4.732
4.732
4.732
4.732
1.960
5.222
5.222
5.222
5.222
1.965
5.799
5.799
5.799
5.799
1.970
6.391
6.391
6.391
6.391
1.975
7.093
7.093
7.093
7.093
1.980
8.381
8.381
8.381
8.381
1.985
10.137
10.137
10.137
10.137
1.990
12.314
12.314
12.314
12.314
1.995
15.523
15.523
15.523
15.523
2.000
18.182
18.182
18.182
18.182
2.005
21.024
21.024
21.024
21.024
2.010
24.256
24.256
24.256
24.256
2.015
27.819
28.048
27.589
28.363
2.020
31.635
32.307
30.963
33.416
2.025
35.509
36.825
34.193
39.345
2.030
39.350
41.409
37.294
46.166
2.035
43.138
46.086
40.213
54.067
2.040
46.850
50.917
42.873
63.378
2.045
50.409
55.880
45.174
74.430
2.050
53.689
60.834
47.017
87.484
   
     Font:World Population Prospects: The 2008 Revision. Population Database.
     Panel 1:  Basic data. Population of  Yemen  (1950- 2050) all variants.
B. Taula i representació gràfica de l’evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu del Iemen, de la gran regió a la que pertany, així com del conjunt del món a partir de la variant mitjana

TAULA 2: Evolució de la taxa de creixement          GRAFIC 2: Evolució de la r% entre 1950 i 2050
anual acumulatiu entre 1950 i 2050                           
 Període
País:
Regió:
Món
Iemen
Oest Asiàtic
1950-1955
1,84
2,66
1,77
1955-1960
1,97
2,68
1,80
1960-1965
2,09
2,71
1,94
1965-1970
1,95
2,67
2,02
1970-1975
2,09
2,81
1,94
1975-1980
3,34
2,79
1,77
1980-1985
3,80
2,81
1,76
1985-1990
3,89
2,52
1,75
1990-1995
4,63
2,30
1,54
1995-2000
3,16
2,19
1,36
2000-2005
2,91
2,07
1,26
2005-2010
2,86
1,95
1,18
2010-2015
2,74
1,69
1,11
2015-2020
2,57
1,54
1,00
2020-2025
2,31
1,40
0,86
2025-2030
2,05
1,23
0,73
2030-2035
1,84
1,08
0,62
2035-2040
1,65
0,94
0,53
2040-2045
1,46
0,81
0,44
2045-2050
1,26
0,68
0,34
         
           Font:World Population Prospects: The 2008 Revision. Population Database.
           Panel 2: detailed data. Population growth rate %. ( 1950- 2050).All variants.
C. Comentari sobre l’evolució de la població, el ritme de creixement de la població del Iemen en el període 1950-2005, així com el creixement previst en el període 2005-2050 segons les diferents variants.

El gràfic 1 mostra l’evolució de la població del Iemen entre 1950 i 2050. La tendència general de la població del Iemen al llarg del període analitzat és de creixement. D’aquesta manera, passa de 4,316.000 habitants a 1950 a 21,024.000 d’habitants a 2005. Malgrat ésser una tendència en general a l’alça, s’observen diferències en el grau de creixement al llarg del període. Així, a l’inici, tot i ser alt, és menys accentuat que a partir de 1980, ja que des de 1950 fins a 1975 aquesta creix al voltant d’uns 500.000 habitants cada 5 anys. A partir de 1980, en canvi, creix una mitjana aproximada de 2 milions d’habitants i a partir del 1995 fins l’actualitat al voltant dels 3 milions d’habitants. Pel que fa a les previsions futures de creixement de població, les tres variants apunten la continuïtat d’un creixement alt de la població, de tal forma que d’aquí 30 anys les 3 variants apunten cap a una duplicació de la població actual, amb matisos, ja que cadascuna dins els seus paràmetres apunten una xifra diferent. És així com la projecció tant de la variant alta com de la variant intermèdia estimen un creixement superior al doble de l’actual i per contra, la variant baixa estimaria un creixement que no arribaria a doblar la població estimada actual.

El gràfic 2 mostra l’evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu (r%) al Iemen entre 1950 i 2050.

En termes generals, el ritme i la intensitat del creixement fins al període 1990-1995 va anar augmentant. A partir del següent període (1995-2000) el ritme i la intensitat s’alleugereixen. No obstant segueixen alts, ja que es mantenen en un nivell de creixement fort i un ritme ràpid que dura fins el creixement que s’estima per l’actualitat. La previsió estimada pels propers 40 anys, és de que continuï baixant.

Es poden distingir diferents etapes dins el recorregut que ha seguit el creixement anual acumulatiu al Iemen. Entre 1950 i 1975 el creixement era intermig o moderat doncs la r% es manté entre els valors d’1 i 2%. A partir de 1975 i fins al 2000, presentava un creixement explosiu o ritme de creixement molt ràpid ja que els valors de la r% superaven el 3%. I és precisament en aquest moment, entre 1990 i 1995, que es pot observar el punt més àlgid del seu creixement, la qual cosa respon a un augment de la població puntual conseqüència de l’augment de migracions d’arribada al país, qüestió que serà comentada a l’apartat pertinent. Des del 2000 fins l’actualitat el ritme de creixement estimat és fort i ràpid, però va disminuint gradualment. La previsió futura representada apunta que el creixement serà cada cop més baix i el ritme també s’anirà alentint. Malgrat que si observem el comportament de la r% l’últim període 2045-2050 que compren el nostre anàlisi encara es projecta un ritme i intensitat de creixement moderats o mig r=1,26%

Pel que fa al creixement anual acumulatiu del Iemen respecte el del món al període que va de 1950 a 1975, es pot sostenir que presenta una dinàmica força similar.  A partir de 1975, la distància entre l’índex del món i del Iemen comença a créixer, doncs mentre que el món comença a reduir el ritme de creixement, la velocitat de creixement al Iemen es dispara arribant a un ritme explosiu, que el distancia dràsticament del comportament del món i de la regió a la que pertany. El que queda visiblement observable al gràfic 2, amb el vèrtex que sobresurt al període 1990-1995. A partir d’aquest període, el ritme de creixement acumulatiu comença a baixar, seguint un comportament similar al del món, tot i que mantenint uns nivells bastant més elevats.

Dins la regió a la qual pertany, Iemen és l’únic país catalogat per les Nacions Unides com un dels països menys desenvolupats, d’aquí que es puguin observar un comportament diferent d’aquest respecte a la seva regió.
L’Oest d’Àsia manté, al llarg del període representat al gràfic, una dinàmica i comportament de creixement acumulatiu similar a la del món, tot i que situant-se en taxes diferenciades. Al llarg del període que va des de 1950 fins 2005, la regió es manté en unes taxes de creixement fortes i ràpides, a diferència del món que es conserva en una posició de creixement mig o moderat. Pel que fa a les projeccions fins el període 2045-2050, ambdós presenten un ritme de creixement similar a la baixa, pressuposant pel món un ritme baix a partir del 2015-2020 i un de molt baix al període 2040-2045. En canvi, la regió és a partir del període 2035-2040 que s’estima començarà a tenir un ritme de creixement lent i un creixement baix.
El Iemen, per la seva banda, presenta respecte la regió un comportament diferenciat. Per una banda, en el període que va des de 1950 fins 1975 manté un creixement anual acumulatiu més baix que la regió,  ja que el creixement al Iemen els primers anys analitzats, s’estimava mig i moderat. En canvi a la regió, en aquest mateix període, era fort i ràpid. Per una altra banda, és a partir del període de 1975-1980 quan el creixement al Iemen comença a pujar el ritme superant substancialment el de la regió. De fet, en un període de 5 anys, passa d’un creixement mig a un d’explosiu, mentre que la regió continua mantenint un creixement fort. 
Més endavant es pot observar, en el període 1985-1990, que la regió ja comença a reduir el ritme de creixement, mentre que per la seva part el Iemen en aquest mateix període encara segueix a l’alça. Doncs, no seria fins el període 1995-2000 que aquest començaria a reduir el ritme de creixement.    

3- EL PROCÉS DE TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA
  1. Taula i representació gràfica de l’evolució de la taxa bruta de mortalitat i natalitat i la taxa de creixement natural

TAULA 3: Dinàmica natural de la població          GRÀFIC 3: Evolució de la TBN, de la TBM i la TCN (1950-2050)

PERIODE
TBN
TBM
TCN
 1950-1955
54,8
34,2
20,6
1955-1960
54,6
31,9
22,7
1960-1965
54,6
30,0
24,6
1965-1970
55,4
27,9
27,5
1970-1975
56,3
25,0
31,3
1975-1980
56,2
20,9
35,3
1980-1985
55,8
16,8
39,0
1985-1990
53,4
13,7
39,7
1990-1995
48,6
11,9
36,7
1995-2000
42,9
10,1
32,8
2000-2005
38,6
8,6
30,0
2005-2010
37,1
7,4
29,7
2010-2015
34,7
6,3
28,4
2015-2020
31,9
5,5
26,4
2020-2025
28,6
4,9
23,7
2025-2030
25,7
4,6
21,1
2030-2035
23,3
4,4
18,9
2035-2040
21,4
4,4
17,0
2040-2045
19,6
4,5
15,1
2045-2050
17,8
4,8
13,0
        
           Font:World Population Prospects: The 2008 Revision. Population Database.
           Panel 2: detailed data. crude birth rate, crude death rate. (1950- 2050) medium variant
B. Comentari de la situació del país respecte a la transició demogràfica en el període analitzat i el procés de transició demogràfica que s’observa en el període analitzat i comparació del comportament del país escollit amb els valors de la gran regió a la que pertany i els del conjunt del món.

Al respecte de la transició demogràfica, entenem que el Iemen, no presenta un comportament modèlic tal com el va teoritzar Notestein al 1945, però sí es poden observar trets que el situen en un procés de transició.
Al període 1950-1955, la Taxa Bruta de Mortalitat era elevada (34,2‰) tot i que ja presentava una tendència a la baixa. No va ser fins el període 1965-1970 que es va situar per sota del 30‰. Entre el 1970 i el 1980 va ser el període en el que la taxa bruta de mortalitat es va reduir més substancialment. Justament al següent quinqueni, és a dir, al període 1980-1985, és quan es comença a observar una taxa de mortalitat inferior al 20‰, el que ens faria situar al país a la fase 1 o de baixada de mortalitat de la transició demogràfica de Notestein. Cal esmentar que la regió, va ser al període 1955-1960 quan es va començar a situar per sota del 20‰, és a dir, quasi 30 anys abans que el Iemen. Pel que fa al món ja en el primer període analitzat la taxa bruta de mortalitat es situava sota d’aquest índex.
El Iemen a partir del període 1990-1995, havent decrescut substancialment la seva TBM, comença a situar-se en uns índexs molt propers als del món. Així per exemple el Iemen en aquest període, presentava una TBM de 11,9‰ i el món una TBM de 9,40‰. Pel que fa a les projeccions de futur, s’estima que la reducció de la mortalitat arribarà a índexs inferiors als del conjunt tant del món com de la regió. 
Pel que fa a la regió en conjunt, és significatiu destacar que a partir del període 1975-1980 presenta una taxa bruta de mortalitat inferior a la del món. En relació a la regió, el Iemen presenta una taxa bruta de mortalitat superior a la de la regió fins a les estimacions de l’actualitat. Les projeccions, en canvi, estimen que entre el període 2020-2025 el Iemen haurà presentat una reducció de la mortalitat tal que serà inferior a la de la estimada pel conjunt de la regió.
Cal destacar igualment, que entre la regió i el Iemen les TBM, a mesura que avança el període analitzat, comencen a escorçar fortament la seva distància. És així com mentre al període 1950-1955 la diferència entre una i altra era de 12,2‰, al període 2000-2005 era ja de 3,1‰.

Pel que fa a la natalitat, el Iemen presenta clarament una particularitat que mereix una atenció especial, donat que la seva taxa de natalitat, essent una de les més altes del món, s’ha mantingut i es manté a l’actualitat molt elevada. I havent decrescut bastant des del període 1950-1955, encara en el període 2000-2005 presentava una TBN de 38,6‰ i es preveu que no sigui fins el període 2040-2045 quan el país presenti un índex de natalitat per sota del 20‰, amb un índex de 19,6‰, que seria l’indicador clau per situar el país dins de la segona fase de la transició demogràfica. És degut a aquestes altíssimes taxes brutes de natalitat que ens es difícil situar el país en una de les fases de transició demogràfica, segons el model de Notestein (1945). Tot i així es pot considerar que a partir del període 1985-1990 comença a baixar aquesta taxa de forma més apreciable.

Podríem arribar a considerar que en termes generals el país presenta un comportament que s’apropa al de la transició demogràfica, situant-se al període 2000-2005 amb una TBM del 8,6‰ que com hem avançat, situaria el país en una segona fase de transició demogràfica, però en canvi presenta una natalitat del 38,6‰, el que el situaria encara a la primera fase de transició. Aquests índexs, així, fan que el creixement natural de la població sigui tant elevat, situant-se en aquest període 2000-2050 en un 30‰, que de nou ens tornaria a situar el país en una primera fase de transició segons els paràmetres establerts per Notestein (1945) per identificar les diferents etapes de la transició demogràfica.

La situació del Iemen pel que fa a la natalitat, per tant, tant en relació al conjunt de la regió com al món, es situa, al llarg de tot el període, amb un índex més elevat. És notable que la TBN del món, pel període 1950-1955, és a dir, el període inicial de l’anàlisi, era de 37,20‰, taxa que s’estima el Iemen ha arribat al període 2005-2010.
Pel que fa al conjunt de la regió, és significatiu que aquesta manté igualment, una taxa molt elevada, ja que en el període 2005-2010 s’estima del 23,9‰. Tot i així, la taxa bruta de natalitat del Iemen manté distàncies amb la de la seva regió, essent en tots casos superior a aquesta fins i tot a les projeccions del 2045-2050.     

Pel que fa al comportament de la taxa de creixement natural, la taxa és alta en tot el període analitat, doncs entre 1950 i el 2050 no baixa del 10‰, però sí presenta fluctuacions que farien possible vincular-ho amb un procés de transició. Si seguíssim els barems de Notestein, s’hauria d’haver observat per les condicions del país, un disparament puntual del creixement seguit posteriorment d’una baixada progressiva. Tot i que en termes general s’observa un augment del TCN entre el 1950 i el 1990, coincidint amb el període de més intensa baixada de la TBM, i que des d’aquest període fins les projeccions del 2050 s’observa una baixada progressiva, aquest, com hem comentat és manté sempre per sobre del 10‰.  És  per això que es pot deduir que el manteniment d’altes taxes de creixement natural sigui conseqüència de les altes taxes de natalitat mantingudes al llarg de tot el període analitzat.

Tenint en compte les característiques particulars del país, i segons la teoria classificatòria de Chesnais (1986), podríem considerar que el Iemen s’apropa més, entre els diferents models que presenta, al model descrit pels països subdesenvolupats. Això es podria considerar donat que la seva alçada és alta, ja que manté una TCN major de 20‰ fins el període estimat al 2030-2035. Tot i així, dins el període analitzat no sembla que acabi el procés de transició demogràfica, el que en portaria de nou a considerar que no es podria encaixar el país dins els models generals establerts per les teories de transició demogràfica, ja que en aquest cas es consideraria té una durada llarga, i no curta que és la que caracteritza la transició demogràfica dels països subdesenvolupats segons Chesnais.

4- COMPONENTS DEL CREIXEMENT
A.Taula i representació gràfica de l’evolució de la taxa de creixement total, natural i migratòria del Iemen

TAULA 4: Components de creixement              GRÀFIC 4: Evolució de la taxa de creixement total, natural i migratòria (1959- 2050)
PERÍODE
TCN
TMN
TCT
1950-1955
20,6
-2,2
18,4
1955-1960
22,7
-3,0
19,7
1960-1965
24,6
-3,6
21,0
1965-1970
27,5
-8,1
19,4
1970-1975
31,3
-10,5
20,8
1975-1980
35,3
-1,9
33,4
1980-1985
39,0
-1,1
37,9
1985-1990
39,7
-0,9
38,8
1990-1995
36,7
9,3
46,0
1995-2000
32,8
-1,2
31,6
2000-2005
30,0
-1,0
29,0
2005-2010
29,7
-1,2
28,5
2010-2015
28,4
-1,0
27,4
2015-2020
26,4
-0,7
25,7
2020-2025
23,7
-0,6
23,1
2025-2030
21,1
-0,5
20,6
2030-2035
18,9
-0,5
18,4
2035-2040
17,0
-0,4
16,6
2040-2045
15,1
-0,4
14,7
2045-2050
13,0
-0,4
12,6
      
         Font:World Population Prospects: The 2008 Revision. Population Database.
         Panel 2: detailed data. crude birth rate, crude death rate, net migration rate (1950- 2050) medium variantB. Valoració del paper dels components del creixement i els canvis temporals que s’identifiquen en els mateixos.

Pel que fa a la taxa de creixement total vinculat als components migratoris, cal destacar que en general Iemen és un país d´expulsió, és a dir, que perd població com s´observa en pràcticament tots els períodes analitzats. Ara bé, cal destacar de forma notable el període que va de 1990 a 1995, en el qual Iemen passa a ser súbitament un país receptor, és a dir, que va arribar un altíssim volum de població immigrant al país.
Aquest fenomen es pot explicar per diferents esdeveniments històrics, polítics i socials, entre els quals el més significatiu va ser la aliança del Iemen a Irak durant la guerra del Golf. Fet que va provocar que Arabia Saudí expulsés un gran nombre de treballadors Iemenís, que van haver de tornar al país d’origen. Es calcula que varen ser entre 800.000 i 1.000.000 de persones.  Així mateix, al 1992 més de 60.000 Iemenís van tornar del corn d’Àfrica fugint de l’agitació i inestabilitat política que s’estava donant en aquells anys. 

Un altre punt especialment significatiu vinculat a les migracions i al creixement total, és el període que va de 1965 a 1975, en que trobem uns índex de migració neta de -8,1‰ i de -10,5‰ que són fàcilment identificables al gràfic. Aquests períodes destaquen com a moments de major expulsió dins els període analitzat.

La taxa de migració i la de creixement natural mantenen un comportament força paral·lel en tot el període analitzat. A excepció d’aquestes dues etapes esmentades, que són les que queden reflectides de forma discordant al gràfic presentat.

Tornant a la taxa de creixement anual acumulatiu, trobaríem l’explicació del vèrtex particularment  alt en el període 1990-1995, en aquest procés d‘arribada massiva deguda al retorn massiu de treballadors Iemenís al país.
POEMA YEMENÍ
Autor: Abdul Rahman Siraj

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada