16/6/11

ISLAM - Islam i Política

ISLAM I POLÍTICA
Aquests dos llocs web ens permeten conèixer les claus bàsiques dels Germans Musulmans, organització que apunta jugar un paper estratègic en l’escenari polític egipci després de la caiguda de Mubarak i que gaudeix d’un ampli suport i influència entre la base social. Alhora, ens permet aproximar-nos a un cas concret del que entenem per Islam polític.
El següent article, de l’analista polític Khalil Al Anani, ens ofereix un anàlisi més exhaustiu de la història de la organització i explica els canvis i matisos que el seu ideari ha anat experimentant amb els anys. Des dels seus inicis, en que els Germans Musulmans eren tolerats pel règim de Mubarak, més tard van començar a mantenir una relació d’enfrontament directe amb la dictadura, fins als reptes i controvèrsies als quals s’enfronten actualment.

- Ressenya de “El islam y el mito de la confrontación” de Fred Halliday. Publicat a Edicions Bellaterra 1996 (2003)
        
Fred Halliday dedica una bona  part d’ aquest assaig a desmentir un mite encara  ferm  a la nostra societat. I  ho  realitza   com no podia ser d’un altra manera que  enfrontant-lo a la realitat,  mitjançant l’anàlisi de les causes i els discursos  que han envoltat els  principals esdeveniments històrics produïts   en el mon àrab en les últimes dècades  -en especial la revolució iraniana, la guerra del golf i el conflicte palestí-. La fal·làcia del mite de la confrontació entre orient i occident beu  d’aquella   seductora  teoria del  xoc de civilitzacions proposada per Samuel Huntington en la que els conflictes internacionals  es justificarien principalment per l’oposició entre  blocs culturals homogenis i antagònics. És dintre  d’aquesta lògica on segons l’autor  pren sentit una concepció de l’ Islam immanent a un sistema polític determinat  i  a una cultura caracteritzada per el fonamentalisme i  la  irracionalitat. Comunament, aquestos són els principals arguments que s’esgrimeixen per explicar la manca de  “desenvolupament” de les societats àrabs  en contraposició a un model occidental avançat, progressista, laic  i científic. El sorgiment  d’un islam polític a finals dels anys setanta, que tindria la seva representació paradigmàtica en la revolució iraniana, va propiciar l’associació natural  de  la religió islàmica a una forma de govern,  convertint en  universal  allò que realment era  conjuntural  o inspirat  en un passat idealitzat. Per en  Fred Halliday, al analitzar aquests  processos  es tendeix a barrejar  termes amb matisos distintius  com fonamentalisme o integrisme amb el d’islamisme polític per donar conter d’una ideologia i d’una realitat política en realitat heterogènia  i tremendament diversificada  en els diferents països musulmans. 
Igualment al text   es   denuncien  les  posicions de poder que subjeuen davall del mite de la confrontació. Evidentment,  hi ha tota una sèrie d’interessos econòmics i estratègics internacionals  però també locals,  que s’aprofiten d’aquest  discurs  per legitimar unes  desigualtats socials i uns  mecanismes  d’exclusió i de control. Al mateix temps  l’ autor es mostra igualment   crític amb l’establiment  d’un conjunt de   discursos  xovinistes, histories mítiques i   teories conspiratóries localitzades  a orient i  occident que   emparant-se  en la defensa dels febles i  en la lluita contra un imperialisme subjugant   han  instituït diverses   organitzacions i governs que exerceixen  poders igualment coercitius sobre la població musulmana. Conseqüentment es   revitalitza    la confrontació i es  retroalimenten les posicions  per   consolidar  el seu poder i el mite que les  legitima. En aquest sentit  les revoltes en el mon àrab poden   suposar  una oportunitat no sols per disminuir  l’opressió i les desigualtats , sinó també per  canviar la visió orientalista  sobre el mon musulmà i l’ islam. 


- L’islam polític i la lluita de classes
Aquests dos articles fan una anàlisi marxista de l'evolució dels discursos polítics hegemònics de tendència conservadora dels territoris de l'orient mitjà i la seva relació amb occident(des del sorgiment dels fonamentalismes cristians, musulmanes i jueves, als anys 70 fins el xoc de civilitzacions entre l'islam polític antimperialista i el secularisme democràtic islamòfob durant els 90). Samir Amir en el seu article descriu l'islam polític com un moviment populista, d'ideologia reaccionària en què s'hi adhereixen els sectors populars cercant una alternativa a les polítiques neoliberals i modernitzadores. Per tant des del punt de vista de la lluita de classes hi ha hagut una forta decadència de l'esquerra ja que aquestes tendències ideològiques abstractes són en realitat defensades pels interessos de classes dominants que volen crear diferències nacionals i culturals en detriment de les classes explotades. Claudia Cinatti reivindica que els sectors islamistes de classe obrera poden i han d’adherir-se al marxisme per tal d’enfortir i unificar una lluita real pels seus drets.
Webgrafia:
·         CINATI, C. (2007) Islam, antimperialismo y marxismo.
·         AMIR, S (2008) Islam político al servicio del imperialismo.

- “Política y religión en el campo islámico”
Resseya
Mohamed-Chérif Ferjani, historiador tunisià de l’islam i el món àrab i membre d’Amnistia Internacional, fa un anàlisi històric de les idees i les pràctiques polítiques de la religió islàmica.
Assenyalant l’existència d’interpretacions diverses i doctrines divergents que conviuen d’un mateix fenomen religiós, l’islam, empra el mètode comparatiu per posar en dubte certs tòpics i generalitzacions existents sobre el mon àrab, alhora que dialoga, en el context de la modernitat, amb temes com la situació de la dona, el laïcisme o la llibertat d’opinió i consciència en els països islàmics.
Així doncs, el llibre, publicat el 2009, fa un ampli estudi, fugint de biaixos i perspectives maximalistes, del pensament polític àrab i de la polèmica sobre els lligams entre religió i política.

- “El estado árabe, crisis de legitimidad y contestación islámica”
Aquest llibre és un minuciós recorregut per la història política i econòmica dels països àrabs, des dels orígens de l'ordre islàmic tradicional fins la creació d'estats àrabs, fruit de la gran influència colonialista després de la primera guerra mundial, i la seva evolució al llarg de la guerra freda culminant en l'estat de decadència actual causada pel desencantament de la població davant la impotència de veure que els ideals modernitzadors occidentals de creació d'una societat justa i igualitària (progrés, desenvolupament econòmic, democràcia, etc.. ) només servien a les noves elits governants per reproduir un ordre de poder i dominació sobre la resta de la població. Com a resposta a aquestes circumstàncies el corrent islamista va renéixer intentant integrar els preceptes tradicionals al context actual: explica els principis, valors, discurs, pràctiques i relacions amb occident de l'islamisme tenint en compte la diversitat de formes que ha adoptat segons la història i el context de cada país. Obra clau per comprendre millor la geopolítica internacional i dels països àrabs en particular i rompre amb els estereotips generalitzadors de la tendència islàmica.
Referència: MARTÍN MUÑOZ, G. (1999):  El Estado árabe: crisis de legitimidad y contestación islamista. Barcelona: Bellaterra.

- “Resistencia y protesta en las sociedades musulmanas”. Dos maneres d’interpretar la realitat.    
La realitat es presta a moltes lectures.  Potser que per aquesta raó els grecs entenien que la veritat  no remetia a  un fet o a un  objecte en sí mateix, sinó a  l’acció  d’acostar la mirada. En aquest sentit  els mitjans de comunicació assoleixen  una enorme  importància  i al mateix temps  una gran responsabilitat, perquè en la seva funció d’informar  va   implícita la creació de la realitat i  inevitablement la  legitimació d’un ordre i d’un poder. Agafem l’anàlisi  que des de dues perspectives es fa d’un esdeveniment, en concret del paper de  l’ islam i  de  les mesquites en diferents  processos reivindicatius.


Per una banda el text de Raffaele Cattedra i M’hammed Idrissi Janati titulat Espacio de lo religioso , espacio de ciudadania, espacio de movimeinto: los territorios de las mezquitas en Marruecos,   que es troba  al llibre Resistencia y protesta en las sociedades musulmanas de Mounia Bennani-chaïbi i Oliver Fillieule (eds.)  publicat a edicions Bellaterra al 2004. A l'article s'analitza la dimensió de la   mesquita com a espai creat per la sociabilitat –espai de reunió-  amb  un  evident caràcter  religiós, però també  polític. La seva constitució pren sentit  dins d'un context social que determina el seu ús – l’espai està en la societat i la societat està en el espaí -.  Els autors realitzen un minuciós  recorregut històric per analitzar les funcions  de les  mesquites   en el diferents processos polítics i reivindicatius  que han sacsejat el Marroc en l’últim segle. En aquest sentit s’estudia  el dinamisme en les relacions entre societat i espai, així com  les fluctuacions en els complexos  processos de  territorialització i deconstrucció que les caracteritzen . En el cas de la mesquita, donat les seves característiques físiques, simbòliques i  polítiques, l’espai  esdevé un actor més i una poderosa eina d’expressió i socialització  disponible  per  la amalgama de  teixit social que entrecreua l’estructura social   i que en ocasions acaba derivant  en   manifestacions violentes. En qualsevol cas la mesquita i l’ Islam esdevenen  elements importants, però no  essencials.  Els seus significats canvien i s'adapten als usos i als sentits que cada situació o   context sociopolític reclama.Referència: Bennani-chaibi, M i Fillieule, O. (eds.) (2004) “Resistencia y protesta en las sociedades musulmanas” Barcelona, Edicions Bellaterra         

D'altra banda,  la interpretació d’una  noticia   publicada   el dos d’abril al  diari  El país, una manifestació violenta –“matanza”-  en Afganistan que acaba amb  la mort de set persones, obeeix   bàsicament a una lògica   irracional ,  que  paradoxalment s’esgrimeix com la raó principal  per  explicar la barbàrie d’un grup d’exaltats.  Els esdeveniments són pràcticament  alienats de les condicions  històriques i polítiques, o ,com en aquest cas,   vinculats directament a un fet aïllat que resulta  igualment absurd  –la cremada de l’Alcorà a una localitat dels Estats Units d’Amèrica-,  amb la finalitat d’ajustar-los  a un esquema premeditat que doni sentit a  la realitat. El mateix epígraf   de fanatismo religioso que des de fa un temps apareix com a  subapartat de la secció   internacional  del diari en qüestió   resulta certament  simptomàtic . Pel que fa a  l’explicació dels esdeveniments segueix un raonament  aparentment precís   i  rígid,   similar al  matemàtic. Com la d’eixes equacions infantils   en les que el resultat  sempre  són xifres  exactes amb l’objectiu de  preservar els infants de la  complexitat. En aquest cas   la lectura  que es fa   de la realitat resulta igualment  simple.  Així,  la violència és  conseqüència del fanatisme,  atribut que  a força de repeticions acaba  associant-se  automàticament a l’ Islam i que  en occident sols es  manifesta en les accions aïllades d’algun extremista pertorbat o d’alguna organització minoritària.  La mesquita apareix com la font o l’origen de la violència fanàtica.  I  la solució que es dóna al conflicte   és el diàleg,  entès  com un  succedani de la raó – atribut occidental- , que casualment apareix  representat i  defensat per el president nord-americà. En qualsevol   cas  resulta irònic i al mateix temps tràgic   que sigui des d’aquestes posicions sobtadament parcials i superficials per no dir ingènues, que de manera recurrent des de que s’han iniciat les revoltes àrabs   es qüestioni  la maduresa de les societats musulmanes per assolir un regim democràtic. 


- Equiparación de ideologías con Islam
Fuente: WebIslam 23/02/2011

Defensa del Islam político (contra Samir Amin)

 Ahmed Lahori
El artículo  hace referencia otro texto  publicado en “Rebelión” por Samir Amín, economista egipcio, y debemos situarlo  dentro de una tensa dialéctica entre ambos autores.  En este caso, el autor de la reseña contesta al texto de Samir Amin en el que se critica la convivencia del islamismo integrista con el imperialismo, dos fuerzas básicas según el autor citado para sojuzgar a las clases populares debajo de un poder militar americano y un poder religioso musulmán.
A esa visión, Tariq Ali, escritor pakistaní contesta que el orientalismo también existe en la izquierda por esa visión que iguala islamismo con derecha y contraria a la movilización de los trabajadores, ya que la religión es un representante y brazo del poder.
Disponible en: http://www.webislam.com/?idt=18684 


- De  las torres a la actualidad
Fuente: Revista Internacional de Sociología (dentro de WebIslam) 31/01/2011
Thierry Desrues, sociólogo,  resume la rotura que supuso  los atentados del 11s  respecto a un  orientalismo que negaba la visión de las propias democracias occidentales. Después vino el olvido intencionado en que se volvió a la visión negativa del islam.

A partir de este punto, el autor se dispone a analizar aspectos significativos del islamismo como fenómeno político complejo, contemporáneo y evolutivo partiendo de varias premisas: presentación de algunos elementos implícitos en la definición del islamismo teniendo en cuenta el amplio arco existente desde los Hermanaos Musulmanes y las evoluciones del islamismo político. La compatibilidad de la agenda islamista con los principios de la democracia liberal, a la que se vendieron por medio del petróleo, la concepción del papel que se le reserva a la mujer en la agenda islàmica dependiente de cada país , exposición las distintas tesis que hoy dominan las interpretaciones sobre el islamismo y su futuro.   Por último, aportaremos algunas reflexiones sobre el sesgo que, a menudo, supone analizar la situación política y social en el mundo árabe en términos religiosos con la ética occidental.

- El Islam político, al servicio del imperialismo
Des de la perspectiva de Samir Amin, economista egipci, l’Islam polític, lluny de ser un enemic de l’imperialisme, n’és un gran aliat, ja que segons ell recolza les desigualtats del capitalisme i en legitima la seva reproducció. Afirma que el discurs de l’Islam polític no és antiimperialista sinó antioccidental, i aprofundeix en els casos concrets d’Afganistàn, Irak, Palestina i Iran. Samir Amin, d’inclinació marxista, creu que cap de les tendències polítiques generals dels països àrabs, de les quals es nodreix el sistema imperialista americà, tenen en compte realment els interessos de les classes populars.
Segons el seu extremat punt de vista, l’Islam polític és reaccionari en essència i no pot contribuir a l’alliberament dels pobles àrabs. Tracta també el tema de la modernitat i opina que el destí de les regions islàmiques és la democràcia i el secularisme, lliurant-se així del llast que, segons ell, suposa l’Islam.

- El Islam político
En aquest article, Samir Amin reitera la seva idea sobre l’origen orientalista de l’Islam polític i la qüestió de que, l’Islam, és una eina inútil pel que fa a l’emancipació social. De nou, redunda en que és un sistema polític neoliberal, altament vinculat al poder i a la burgesia, i antitètic a la democràcia.
Així doncs, el discurs capitalista occidental i el de l’Islam polític serien complementaris i no antagònics, resultant aquest darrer altament útil per l’establishment americà, i les disputes entre ells es donarien poc més enllà del pla de la retòrica.

- ¿Fundamentalismo islámico u occidental?
Autor: Paulo Botta 
Fuente: Cemoc (Centro de estudios del medio oriente contemporaneo) dentro de WebIslam 28/04/2009

Paulo Botta, analista político especializado en temas de seguridad internacional en la región de Medio Oriente y África de Norte  nos explica en este artículo la utilización que se realiza en occidente del concepto de “ Fundamentalismo islámico” para englobar a todo el Islam político, haciendo una radiografía muy básica de las innumerables diferencias existentes entre el principio del islamismo político como es revolución del Ayatollah Jomeini en 1979; la dictadura de los  Talibanes en Afganistán entre 1996 y 2001 , además de para referirnos a Al Qaeda y Osama Ben Laden, teniendo en cuenta las diferencias existentes dentro de la familia islámica: shiita y persa en Irán, sunnita y pashtún en los Talibanes y sunnita wahhabita y árabe, en el caso de Al Qaeda.
Todo esa amalgama de pretensiones unificadoras por parte de occidente,  son sólo una manera de construir un único enemigo, teniendo en cuenta que  los dos términos que más se asocian a los países árabes (Fundamentalismo e integrismo) tiene su nacimiento en movimientos cristianos, como aquél que defendía las tesis contrarias al evolucionismo de Darwin e “Integrismo como necesidad de una unión entre el poder político y el poder religioso en la sociedad en el contexto de las Guerras Carlistas en la España del siglo XIX.
Estos dos ejemplos de perversión del leguaje como instrumento de poder nacen en el Islam con la religión y es asociada a aquellos movimientos que tienen una lectura no estricta del Corán.
La utilización de una definición concreta de algunos movimientos islámicos para englobar toda manera de entender el Islam no de manera occidental, es una manera de estigmatizar desde el orientalismo.

- “El islamismo cara a cara”
François Burgat  investigador del Institut de Recherches d’Etudes sur le monde Arabe et Musulman entra de lleno en la discusión sobre el islamismo. La tesis expuestas en el libro nacen de un arco extenso de investigaciones de campo realizados  en Rabat, Gaza,  El Cairo, donde, dando un repaso a todos los temas que normalmente son tratados desde un perspectiva orientalista y sensacionalista por los medios de comunicación occidentales que adiestrados durante ya demasiado tiempo, en una imagen del islamismo como un marco de contenidos cerrados, oscurantistas, reaccionarios e intolerantes.
Entre los temas candentes que el libro, uno de los explorados es el de la mujer, quitando todo el peso del asunto al Islam que nunca ha sostenido una doctrina de sometimiento a la mujer, pero sí las tradiciones no islámicas fuertemente arraigadas porque benefician al hombre en la sociedad musulmana pero en contra de la religión.
Otro apartado importante que planea durante todo el libro es la imbricación entre democracia e islamismo. Como todas las respuestas a grandes cuestiones, es un tema viciado desde un comienzo, ya que los que exigen democracia desde occidente suelen tratar de manera democrática a los musulmanes Abogar, según Burgat por la tesis del nulo entendimiento entre fuerzas islámicas y valores democráticos, no tiene base ninguna. Eso sí, como bien expresa en otro momento del libro el líder tunecino del Hizbu Nahda, Partido del Renacimiento Rachid Gannuchid, la única vía para dar el paso a la modernidad lo tienen que dar ellos por libre y desde sus maneras de ver y actuar en el mundo.
Partiendo de las anteriores expresiones de independencia y soberanía para escoger su propio camino, Burgat sostiene la tesis de la existencia del islamismo como un movimiento con un equipaje lleno de una tradición cultural propia que busca un campo de expresión propio mientras intenta un paso a la modernidad, no escaso de problemas internos, pero no añorante de pasados  sino con una carga, por todo el movimiento de masas que acarrea, que tira hacia adelante.
De la capacidad de compatibilizar todo esta cantidad de tiras y aflojas que resultan de las diferentes fuerzas que operan en este paso y de articular una mirada integradora del Islam y la política que no margine los derechos básicos mediante una aplicación interesada de la Shariah, el futuro, si no es contaminado por injerencias extranjeras que utilicen todo el poder económico que atesoran invertido en esos países para intervenir en su política, de todo eso, dependerá el futuro del  islamismo.
Tanto Abbas Madani como Ali Benhadi, representantes  del FIS(Front Islamique de Salut, Frente Islámico de Salvación)  de Argelia, han aceptado las derrotas electorales  y los dirigentes islámicos aceptan la oposición y el libre designio por sus votantes, no por intervención divina, pero siempre dejando clara la necesidad de buscar un camino distinto al de la democracia occidental en el que no se ven reflejados y que, al fin y al cabo, ven como el núcleo de muchos de los males que sufren ellos mismos.
Referencia: BURGAT, François, El islamismo cara a cara, Barcelona, Bellaterra, Biblioteca del Islam contemporáneo, 1996, 283 pp.

- “El islamismo en tiempos de Al-Qaida”
Realizado este libro con la sombra, ya desde el título,  de los atentados del once de septiembre, se dedica, si lo leemos a la luz del anterior libro “Islamismo, cara a cara” a contestar la eterna pregunta del “¿Por qué?” Los actos terroristas siempre nos hacen esa pregunta a los que leemos o vemos los medios de comunicación.
En este libro, el propio Burgat recuerda que más que hablar del Islam habla de nosotros mismos. Del Otro. Porque cuando hablamos del Otro siempre lo hacemos en referencia a nosotros mismos. Y cuando hablamos del islamismo después de Al-Qaeda es evidente la carga de prejuicios están exacerbados por una visión de un atentado inimaginable
Como caso paradigmático dentro del libro, se podría escoger la visión sobre el tema que recoge en Yemen, donde el propio Burgat estuvo viviendo algunos años y donde las políticas llevadas por el régimen desde los años sesenta ha sido una labor de lucha continua para vehicular una unión de una separación que venia del colonialismo y que había dualizado el país de manera social e histórica por sus diferencias geográficas entre el norte y el sur,
Todas estas luchas de unión nada perfectas pues dependieron también  de estructuras tribales y un pujante autoritarismo del  poder se deben unir ahora a la resistencia a un nuevo colonialismo derivado de la “guerra contra el terrorismo” realizada por Estados Unidos y toda una serie de naciones aliadas.
Lo que no cuenta occidente es que los actos de terrorismo son, en este caso, un grito de socorro, una llamada de atención frente a una política exterior que durante años respaldo dictaduras que beneficiaban a sus intereses ha dado unos frutos indeseados pero lógicos: la población ha buscado una manera brutal de vehicular todo ese odio, todo ese malestar
En el fondo, como comenta Burgat, el islamismo es una reformulación de la vieja dinámica nacionalista y antiimperialista árabe”
Al tener occidente esta mirada tan viciada han generalizado el islamismo violento a todo tipo de islamismo, definiendo así a una vasta red de diferentes maneras de pensar, algunas violentas y otras no, que ejercen de mapa definitorio de la mirada orientalista sobre el Islam.
Para contrarrestar esas miradas reduccionistas, existen libros como este, en los que queda muy cara la interconexión existente entre la cultura de cada país o la cultura común islámica se ha unido a las practicas anticolonizadoras,  dando una respuesta a políticas autoritarias que llevaban sufriendo mucho tiempo. Todo ello ha sido leído bajo el paraguas mediático del  fanatismo. Como si las políticas ejercidas por occidente no pudieran recibir el mismo adjetivo.
Referencia: BURGAT, F. (2002): El islamismo en tiempos de Al-Qaida,

- “Islam y política”
Las dos lógicas internas del islamismo derivadas de la primera Fitna (lucha interna entre musulmanes división y guerra civil en el seno del Islam) se presentan vistas desde fuera, como dos fuerzas disgregadoras del Islam. Estas dos fuerzas que, supuestamente tiran del Islam serían la modernidad y la tradición, lo sagrado y lo profano que pasados al mundo de la política sería el Islam político o la política a secas. O como también se ve en el libro entre la filosofía política y la política de hechos.
Centrarse en ese debate, según Ghalioun, es dejar de lado una cantidad importante de matices que muchas veces no dejan ver la parte más importante del problema y es la inexistencia de ambos términos en toda su realidad, ni la modernidad es tan moderna, pues es utilizada como un disfraz para las corruptelas y tejemanejes que ya se realizaban en esos mismos países antes del tan ansiado paso a la época moderna y, por otro lado, la tradición que, como todas las tradiciones que se creen milenarias, se desmontan después como un invento de poco tiempo antes.
La utilidad de este libro es la de situarnos mediante fechas en las diferentes fechas en las que se ha ido produciendo esos cambios. Como desde el siglo XIX el islam fue perdiendo fuerza por la falta de un clero musulmán que y convencimiento en los ciudadanos como rector de la sociedad y ese empuje fue utilizado por políticos para arrinconar, en lo que pudieron a unas fuerzas religiosas que dominaban unos espacios que creían debían obtener ellos. Eso fue lo que se llamó La transformación del modernismo islámico en nacionalismo secularista o laico.  
 La segunda parte de este viaje en el libro sería explicar que la actual auge del islamismo, entendido en  toda su extensión, o sea, tanto religioso como político,  es la deriva de el fracaso del nacionalismo en la consecución de sus objetivos trae aparejado el arranque del islamismo.
Este islamismo tiene tres razones fundamentales para  tener un éxito impresionante. Y es poner tres objetivos claros y delimitados: la lucha contra las cúpulas políticas corruptas, la lucha contra estados unidos y sus aliados y la tercera la lucha contra los laicos.
Frente a esa modernidad tambaleante, el autor asume una posición  de refundación de los movimientos sin perder de vista todas las variables que surgen de la religiosidad.
Referencia: GHALIOUN, B. (1999): Islam y política. Barcelona: Bellaterra


- “El destino” de Youssef  Chahine (1997)

Crítica de cine

Luces  y sombras

Celebración de una vida y un pensamiento, el de Ibn  Rusd , mas conocido cuando se latiniza el nombre  como Averroes, esta película del director más destacado de Egipto llamado Youssef  Chahine, es un radiografía llena de amor por la vida y realismo cruel con respecto a las influencias del poder político  y religioso más intransigente dentro  del Islam en la Andalucía musulmana del siglo doce.


Al empezar y acabar de la mis manera, con sendas hogueras, una quemando a un cristiano a manos de la Santa Inquisición  y  otra al final quemando las obras de Averroes, aunque sabiendo que hay copias salvadas para su reproducción manual por discípulos abnegados, la película es un circulo vicioso entre los fanatismos de todo tipo, desde el cristiano al musulmán.


En mitad de estos dos fuegos se ve como un reguero de pólvora de oscurantista va tapando primero pequeños hueco y luego grandes zonas de tiempo en una película empeñada con todo el ansia del mundo en enseñarnos la alegría de vivir que rodeaba y creaba este filósofo con escenas musicales, recitados de poesía y charlas vespertinas que eran un ir y volver entre los temas que a los humanos siempre nos han interesado desde la noche de los tiempos ¿Quiénes somos? ¿ a dónde vamos? Y sobre todo: ¿Qué hacemos aquí?.


Toda esta “joie de vivre” es mostrada con todo lujo de detalles durante la primera hora para que la llegada de la censura,  de las presiones se nos vuelva más agobiante, más dañina de resistir después de haber probado la miel de la felicidad.


Llevar una película de dos horas donde el contenido filosófico es muy grande, aderezado con momentos de humor y exaltación de la vida y la felicidad, es todo un logro tanto del propio director como de los actores que componen unos papeles muy humanos, capaces de estar serios cuando toca como delirantes en los momentos que toca dejarse llevar por el júbilo.


En el fondo, lo que se realiza en esta película más allá de las lecturas políticas del momento en que fue realizada  y las actuales, es una metáfora perfecta del ser humano y, en su extensión de cualquier creencia profesada por los seres humanos.  Todo en la vida tiene claroscuros. Toda persona los tiene. Las revoluciones también, Pero lo que queda siempre al final, sea diluido o como un torrente (esta película seria un río), es el ansia del ser humano por buscar espacios de libertad donde decir lo que piensa, donde sentir lo que debe y no verse rodeado de cortapisas sociales que le recuerdan que es el único extraño cuando sabe, a ciencia cierta o no, que la razón está de su lado.


Los momentos del juicio y su encarcelamiento nos muestran a un Averroes que lucha hasta la extenuación contra un poder retrogrado que define  perfectamente una palabra que no es odio al diferente, sino miedo.


No hay mejor resumen  de esta crítica que la última frase del film:


“El pensamiento tiene alas y nadie puede detener su vuelo”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada