7/7/11

IEMEN - Estudi demogràfic

ESTUDI DEMOGRÀFIC DE POBLACIÓ DEL IEMEN
Població i demografia humana.
Patricia Messa Catany i Sandra Mas Carbajo


INTRODUCCIÓ
El  present treball pretén mostrar un informe analític- interpretatiu sobre la població del Iemen al llarg del període que va des del 1950 fins al 2050.

La República del Iemen és un país d´ Orient Mitjà, i un dels països més empobrits del món segons la classificació de Desenvolupament establertes per les Nacions Unides. Dins la seva regió és l’únic classificat dins el grup dels Less developed countries. 

Les dades demogràfiques referents al país en qüestió seran extretes del World Population Prospects, la publicació de la Divisió de Població de Nacions Unides, d’on s’obtindran les dades dels anys assenyalats. Les quals, són a partir del 2008, moment de l’última revisió de la publicació, projeccions o estimacions. Aquestes, seran recollides mitjançant taules i representades a través de gràfiques; passos previs que permetran el posterior desenvolupament dels comentaris al respecte. Les dades sobre les que s’inferirà l’anàlisi i interpretació seran: l’evolució de la població del Iemen des del 1950 fins el 2050, el creixement anual acumulatiu del Iemen al llarg del mateix període, el comportament de la taxa bruta de natalitat i mortalitat i per tant la taxa de creixement anual del país al llarg dels anys apuntats, la situació del Iemen envers les teories de Transició Demogràfica proposades per diversos autors, i la taxa neta de migracions i per tant taxa de creixement total pel mateix període.

El següent treball quedarà estructurat en diferents apartats, el primer dels quals és el que porta per nom “Fonts”. En aquest es farà una explicació sobre el funcionament del World Population Prospects, explicació a la qual segueix una valoració de les fonts utilitzades per la mateixa publicació, per  establir les dades del Iemen.

El segon apartat fa referència a la població del Iemen. L´anàlisi té en compte, tant l’evolució de la població, com la taxa de creixement anual acumulatiu, tot prenent en consideració les taxes del conjunt de la regió i del món.

Al tercer apartat s’interpretarà el comportament al llarg dels períodes analitzats les taxes brutes de mortalitat i natalitat el que ens farà possible, recolzant-nos en les teories de Notestein (1945) i Chesnais (1986), situar el país dins la transició demogràfica.
Al quart apartat,  es valorarà el pes que tenen les migracions al Iemen a través de l’indicador taxa neta de migracions. Per últim, unes breus conclusions destacaran els elements més rellevants del nostre anàlisi demogràfic

L’elecció del país d’anàlisi és fruit de l’ interès per aquest país per part d’ambdues autores del treball, ja que, en el marc d’una altra assignatura, participem en la creació d’un blog sobre els successos que estan prenent lloc al món àrab, tractats des d’una perspectiva antropològica. Dins el qual blog estem organitzant l’apartat que compren la República del Iemen i ens semblava particularment interessant poder aprofundir a la realitat des d´una perspectiva demogràfica.

Entenem, que la demografia com a ciència, i per tant aquest anàlisi i recerca a la que ens estem endinsant, ens pot obrir nous camps de coneixement sobre el Iemen que ens podran facilitar l’anàlisi en profunditat del país, i poder oferir per tant més informació i contextualització per entendre i abordar des de la vessant antropològica la situació actual d’aquest. De la mateixa manera, esperem que els nostres coneixements previs ens permetin realitzar una millor lectura dels comportaments demogràfics.


1.FONTS

A. En relació amb les fonts, breu presentació del World Population Prospects (característiques, informació que proporciona, característiques de les projeccions de població, utilitat de la informació, potencialitat d’anàlisi, etc.. –de manera que una persona que no la conegués pogués familiaritzar-se amb la mateixa).

El WPP és una eina que ofereix estimacions i projeccions oficials al respecte de la població mundial i que organitza la Divisió de Població, organisme depenent del Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de la Secretaria de les Nacions Unides. Aquest instrument proporciona la informació demogràfica actualitzada de 230 països, així com de les diferents regions del món. Organitzades aquestes, tant per continents i regions geogràfiques, com segons els criteris proposats per les Nacions Unides en referència al desenvolupament, és a dir, les regions més desenvolupades, les menys desenvolupades i el gruix de països més empobrits “less developed countries” .

Les dades del WPP es publiquen cada 2 anys. Cada any es realitza una revisió de dades i cada dos anys actualitzen les estimacions i projeccions tenint en compte les noves dades empíriques disponibles dels països. D’aquesta manera, les informacions més actualitzades que es poden revisar actualment són del 2008, tot i que es van fer revisions al Març del 2009 i s’espera que properament surtin noves aproximacions.

El WPP facilita dades al respecte de l’evolució de la població, la densitat, el creixement tant en termes de creixement absolut com relatius, la fecunditat, la mortalitat en detall, l’esperança de vida, les migracions, les dades de la població per edat i/o sexe i altres dades demogràfiques que poden ser molt útils per un anàlisis demogràfic, per veure les diferents evolucions i trajectòries dels països, per poder fer un monitoratge i seguiment de dades concretes per diferents períodes, etc. Així com per fer anàlisis comparatius per països, regions i conjunt de països.

És rellevant, destacar que tant les estimacions com les projeccions es realitzen en base a grups intervals de 5 anys. Les estimacions es poden trobar des de l´any 1950 fins el període 2005-2010 i les projeccions, en els mateixos grups intervals, fins el 2050.

Alhora és important destacar, que es parla d’estimacions en tant que aproximadament la meitat dels països presents no proporcionen informació oficial i per tant no es poden assegurar unes dades amb una concreció total, tot i que l´ instrument utilitza mètodes que ofereixen una amplia fiabilitat a les estimacions. Aquestes, estan extretes i treballades a partir de les dades estadístiques dels censos de cada país, registres vitals, sondejos, enquestes, etc. Oferides, majoritàriament, pels països o diverses institucions.

Segons explica la mateixa institució, amb la informació dels censos detallats per edats i sexe creuen les estimacions de les altres informacions en els mateixos períodes per obtenir una informació rigorosa seguint potents mètodes d’anàlisis demogràfic. Així el recurs sosté que les estimacions proposades poden ser més consistents i fiables que els propis censos que ofereixen els països com a dades oficials.

Seguint amb el cas de les estimacions, i particularment pel que fa a les dades dels períodes inicials de 1950 i propers, cal tenir en compte que no sempre es trobaven prou dades, especialment de països amb sistemes de recollida de dades estadístiques menys desenvolupats. En aquests casos s’han fet les estimacions seguint mètodes demogràfics, però no estan publicades en el detall necessari.

Pel que fa a les projeccions demogràfiques cal destacar que en gairebé tots els casos l’eina ofereix tres possibles variants, una mitjana, una baixa i una alta responent a diferents enfocs vers les situacions futures de cada país i de les diferents regions. D’aquesta manera es poden fer diverses aproximacions coherents.

Cal també, tenir en compte quins són els límits d´una eina com aquesta i de la informació que posa a l’abast. Essent una guia molt pertinent i útil per conèixer i comprendre el comportament demogràfic d’un país i les seves tendències, hem d’assumir que les estadístiques sempre s’han de poder matisar i no poden arribar a explicar situacions concretes, locals, etc. que sempre escapen de les dades generals.

B. Informació sobre les fonts i valoració del nivell de disponibilitat de dades estadístiques demogràfiques del pais escollit.

Segons el WPP del 2008, les darreres fonts estadístiques de població disponibles al Iemen són els censos realitzats al 1994 i al 2004.

Per determinar el total de la fertilitat i dades vinculades a la salut materno-infantil s’han utilitzat les dades sobre maternitat proveïdes al 1979 pel WFS, una institució Iemení de recerca científica. També, per determinar aquestes dades, s’han utilitzat les que provenen del DHS (Demographic and Health Surveys) tant del 1991-1992 com del 1997. El DHS és un projecte de la USAID que dóna suport i assistència tècnica a diversos països en l’elaboració d’enquestes, indicadors, en la recol·lecció de dades i en l’anàlisi de les tendències sobre diferents elements relatius a la població i a la salut. Així mateix, cal esmentar l’enquesta del 2006 del YFHS (Yemen Family Health Survey) proveïda pel PAPFAM (Pan Arab Family Health Survey) un programa que dóna suport a la regió en el seguiment, monitoratge, formulació, avaluació de programes de salut reproductiva i polítiques sanitàries. Així com les dades que es destaquen del MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) un programa desenvolupat per la UNICEF, que fa un monitoratge amb dades estadístiques de desenvolupament humà, especialment pel que fa a la infància i les dones.

Pel que fa a les dades relatives a migracions i refugiats especialment durant la guerra del Golf de 1991 i el retorn de migrants a Iemen durant aquells anys, destaquen les dades de l’OMS i de l’ACNUR.

Analitzant la disponibilitat de dades del Iemen, queda palesa la escassa informació que el propi país pot aportar en matèria de dades oficials. Més aviat en la gran majoria de casos, les dades i els anàlisis estadístics s´han fet amb el suport i/o lideratge d’organitzacions internacionals, algunes d’elles ja pensades per aquest propòsit. En canvi, la proliferació d’aquests programes u organismes que donen suport a la producció de dades demogràfiques i socials, es pot entendre en la importància de fer un seguiment de les tendències del país, considerat que és un dels més empobrits del món i en tots casos essent part d’agències de desenvolupament o de les Nacions Unides.

Comparant per exemple el cas del Iemen amb el del Canadà, podem observar com les actualitzacions de les dades es corresponen a grans trets amb les del país que analitzem, dades entorn els anys 2005 i 2006, amb un cens del 2001. En canvi, al Canadà totes les dades han estat produïdes pel propi país de forma oficial.
De la mateixa manera, hem comparat les dades del Iemen amb les d’un altre país de la regió, com és Arabia Saudí, i hem destacat també una major producció de dades, tot i que ja en aquell cas el WWP ha utilitzat dades de l’UNICEF i de l’OMS.


2- CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ


Taula i representació gràfica de l’evolució de la població del Iemen des de 1950 fins al 2050, mostrant les 3 variants.

TAULA 1:
Població del Iemen 1950- 2050 (per mil)
GRÀFIC 1:
Evolució de la població del Iemen 1950-2050
Taula i representació gràfica de l’evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu del Iemen, de la gran regió a la que pertany, així com del conjunt del món a partir de la variant mitjana

TAULA 2:
Evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu entre 1950 i 2050
GRAFIC 2:
Evolució de la r% entre 1950 i 2050

 Comentari sobre l’evolució de la població, el ritme de creixement de la població del Iemen en el període 1950-2005, així com el creixement previst en el període 2005-2050 segons les diferents variants.

El gràfic 1 mostra l’evolució de la població del Iemen entre 1950 i 2050. La tendència general de la població del Iemen al llarg del període analitzat és de creixement. D’aquesta manera, passa de 4,316.000 habitants a 1950 a 21,024.000 d’habitants a 2005. Malgrat ésser una tendència en general a l’alça, s’observen diferències en el grau de creixement al llarg del període. Així, a l’inici, tot i ser alt, és menys accentuat que a partir de 1980, ja que des de 1950 fins a 1975 aquesta creix al voltant d’uns 500.000 habitants cada 5 anys. A partir de 1980, en canvi, creix una mitjana aproximada de 2 milions d’habitants i a partir del 1995 fins l’actualitat al voltant dels 3 milions d’habitants. Pel que fa a les previsions futures de creixement de població, les tres variants apunten la continuïtat d’un creixement alt de la població, de tal forma que d’aquí 30 anys les 3 variants apunten cap a una duplicació de la població actual, amb matisos, ja que cadascuna dins els seus paràmetres apunten una xifra diferent. És així com la projecció tant de la variant alta com de la variant intermèdia estimen un creixement superior al doble de l’actual i per contra, la variant baixa estimaria un creixement que no arribaria a doblar la població estimada actual.

El gràfic 2 mostra l’evolució de la taxa de creixement anual acumulatiu (r%) al Iemen entre 1950 i 2050.

En termes generals, el ritme i la intensitat del creixement fins al període 1990-1995 va anar augmentant. A partir del següent període (1995-2000) el ritme i la intensitat s’alleugereixen. No obstant segueixen alts, ja que es mantenen en un nivell de creixement fort i un ritme ràpid que dura fins el creixement que s’estima per l’actualitat. La previsió estimada pels propers 40 anys, és de que continuï baixant.

Es poden distingir diferents etapes dins el recorregut que ha seguit el creixement anual acumulatiu al Iemen. Entre 1950 i 1975 el creixement era intermig o moderat doncs la r% es manté entre els valors d’1 i 2%. A partir de 1975 i fins al 2000, presentava un creixement explosiu o ritme de creixement molt ràpid ja que els valors de la r% superaven el 3%. I és precisament en aquest moment, entre 1990 i 1995, que es pot observar el punt més àlgid del seu creixement, la qual cosa respon a un augment de la població puntual conseqüència de l’augment de migracions d’arribada al país, qüestió que serà comentada a l’apartat pertinent. Des del 2000 fins l’actualitat el ritme de creixement estimat és fort i ràpid, però va disminuint gradualment. La previsió futura representada apunta que el creixement serà cada cop més baix i el ritme també s’anirà alentint. Malgrat que si observem el comportament de la r% l’últim període 2045-2050 que compren el nostre anàlisi encara es projecta un ritme i intensitat de creixement moderats o mig r=1,26%

Pel que fa al creixement anual acumulatiu del Iemen respecte el del món al període que va de 1950 a 1975, es pot sostenir que presenta una dinàmica força similar.  A partir de 1975, la distància entre l’índex del món i del Iemen comença a créixer, doncs mentre que el món comença a reduir el ritme de creixement, la velocitat de creixement al Iemen es dispara arribant a un ritme explosiu, que el distancia dràsticament del comportament del món i de la regió a la que pertany. El que queda visiblement observable al gràfic 2, amb el vèrtex que sobresurt al període 1990-1995. A partir d’aquest període, el ritme de creixement acumulatiu comença a baixar, seguint un comportament similar al del món, tot i que mantenint uns nivells bastant més elevats.

Dins la regió a la qual pertany, Iemen és l’únic país catalogat per les Nacions Unides com un dels països menys desenvolupats, d’aquí que es puguin observar un comportament diferent d’aquest respecte a la seva regió.
L’Oest d’Àsia manté, al llarg del període representat al gràfic, una dinàmica i comportament de creixement acumulatiu similar a la del món, tot i que situant-se en taxes diferenciades. Al llarg del període que va des de 1950 fins 2005, la regió es manté en unes taxes de creixement fortes i ràpides, a diferència del món que es conserva en una posició de creixement mig o moderat. Pel que fa a les projeccions fins el període 2045-2050, ambdós presenten un ritme de creixement similar a la baixa, pressuposant pel món un ritme baix a partir del 2015-2020 i un de molt baix al període 2040-2045. En canvi, la regió és a partir del període 2035-2040 que s’estima començarà a tenir un ritme de creixement lent i un creixement baix.

El Iemen, per la seva banda, presenta respecte la regió un comportament diferenciat. Per una banda, en el període que va des de 1950 fins 1975 manté un creixement anual acumulatiu més baix que la regió,  ja que el creixement al Iemen els primers anys analitzats, s’estimava mig i moderat. En canvi a la regió, en aquest mateix període, era fort i ràpid. Per una altra banda, és a partir del període de 1975-1980 quan el creixement al Iemen comença a pujar el ritme superant substancialment el de la regió. De fet, en un període de 5 anys, passa d’un creixement mig a un d’explosiu, mentre que la regió continua mantenint un creixement fort. 

Més endavant es pot observar, en el període 1985-1990, que la regió ja comença a reduir el ritme de creixement, mentre que per la seva part el Iemen en aquest mateix període encara segueix a l’alça. Doncs, no seria fins el període 1995-2000 que aquest començaria a reduir el ritme de creixement.    

3- EL PROCÉS DE TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA

Taula i representació gràfica de l’evolució de la taxa bruta de mortalitat i natalitat i la taxa de creixement natural

TAULA 3: Dinàmica natural de la població
GRÀFIC 3: Evolució de la TBN, de la TBM i la TCN (1950-2050)
B. Valoració del paper dels components del creixement i els canvis temporals que s’identifiquen en els mateixos.

Pel que fa a la taxa de creixement total vinculat als components migratoris, cal destacar que en general Iemen és un país d´expulsió, és a dir, que perd població com s´observa en pràcticament tots els períodes analitzats. Ara bé, cal destacar de forma notable el període que va de 1990 a 1995, en el qual Iemen passa a ser súbitament un país receptor, és a dir, que va arribar un altíssim volum de població immigrant al país.

Aquest fenomen es pot explicar per diferents esdeveniments històrics, polítics i socials, entre els quals el més significatiu va ser la aliança del Iemen a Irak durant la guerra del Golf. Fet que va provocar que Arabia Saudí expulsés un gran nombre de treballadors Iemenís, que van haver de tornar al país d’origen. Es calcula que varen ser entre 800.000 i 1.000.000 de persones.  Així mateix, al 1992 més de 60.000 Iemenís van tornar del corn d’Àfrica fugint de l’agitació i inestabilitat política que s’estava donant en aquells anys. 

Un altre punt especialment significatiu vinculat a les migracions i al creixement total, és el període que va de 1965 a 1975, en que trobem uns índex de migració neta de -8,1‰ i de -10,5‰ que són fàcilment identificables al gràfic. Aquests períodes destaquen com a moments de major expulsió dins els període analitzat.

La taxa de migració i la de creixement natural mantenen un comportament força paral·lel en tot el període analitzat. A excepció d’aquestes dues etapes esmentades, que són les que queden reflectides de forma discordant al gràfic presentat.

Tornant a la taxa de creixement anual acumulatiu, trobaríem l’explicació del vèrtex particularment  alt en el període 1990-1995, en aquest procés d‘arribada massiva deguda al retorn massiu de treballadors Iemenís al país.CONCLUSIONS

Com hem pogut inferir de l’anàlisi demogràfic, el Iemen és un país que presenta uns comportaments demogràfics força particulars, i que fan que sigui difícil poder circumscriure modèlicament el mateix a un model de transició demogràfica com els que s’han analitzat al llarg del present informe.

La població del Iemen des del inici del període analitzat fins l’estimació actual s’ha multiplicat per 5 aproximadament. I és que, com hem pogut observar a partir de les dades, des de l’inici de la nostra observació fins l’actualitat ha anat augmentat el nombre de població d’un quinquenni a un altre al voltant de 2 i 3 milions. Les projeccions així, apunten que continuarà creixent fins arribar-se a duplicar o inclús superar la duplicació actual.

Com també hem pogut inferir de l´informe, el creixement anual acumulatiu del Iemen al llarg dels anys observats majoritàriament es manté en una taxa de creixement forta i un ritme de creixement ràpid. De fet, no s’espera ni a les projeccions que baixi en cap moment per sota d’una taxa creixement mig i ritme moderat, on s’espera que arribi a partir del període 2030-2035. A l´actualitat, s´estima un creixement acumulatiu del 2,86. Aquests índex, fan considerar al país com un dels que manté un ritme de creixement més fort i alt del món, segons estimen les Nacions Unides. 

D´ igual forma, destaca particularment d’aquest país la seva alta taxa de natalitat, una taxa que es manté alta al llarg del període analitzat tot reduir-se considerablement de l’inici fins les projeccions. 

És aquest alta natalitat, un dels principals factors que incideixen en que la taxa de creixement natural també es mantingui alta al llarg de tot el períodes. I un dels elements que dificulten la ubicació del Iemen dins la transició demogràfica segons la teoria de Notestein (1945)

Pel que fa a la migració, hem pogut veure que el Iemen, és un país principalment d’expulsió, així s’observa al llarg del període representat. Es dóna, però, una excepció puntual durant el període 1990-1995, en el que al Iemen va arribar un gruix molt més alt població de la que se’n va anar, aspecte que queda perfectament reflectit a les gràfiques. Aquest fet, creiem que va ser particularment significatiu en el curs del creixement anual acumulatiu del determinat quinquenni, en tant que va augmentar considerablement posant-se a la mida de taxes de creixement explosiu i molt ràpid.

Així, és interessant poder comprendre com factors claus en un aspecte demogràfic determinat tenen el seu impacte en els índex generals a nivell de país.  

Un element que volem deixar palès a partir del treball, és el referent a les fonts utilitzades pels organismes treballats en l´obtenció de dades i a partir de les quals s´ha el.laborat tanmateix aquest informe.

Ja havíem destacat a l´inici com s’han realitzat les estimacions poblacionals del país, i quines dades han fet servir les consegüents institucions per les elaboracions. Tot i el rigor de les mateixes, no podem tampoc obviar que hem de prendre les dades amb certa cautela, assumint que cal tenir en compte matisos i que es troben dificultats per assegurar l’exactitud de les mateixes.

A més, analitzar dades en termes generals de país sempre dificulta poder comprendre aquelles situacions més específiques, com el comportament dels fenòmens demogràfics s´ imbriquen en allò local i en col·lectius més específics de forma diferenciada. 

Amb tot, creiem que un anàlisi com el realitzat permet ubicar en termes generals els comportaments poblacionals del país, i d’aquesta manera, els elements més significatius puguin servir per un posterior treball més en profunditat de realitats més concretes. 


BIBLIOGRAFIA UTILITZADA

(WEB)


ALTRA BIBLIOGRAFIA

  • François Burgat y Laurent Bonnefoy  (2009) “El Yemen, entre la integración política y la espiral de la (contra) violencia”. Documentos de la casa árabe.


IEMEN - taula de continguts

·         Presentació
·         Dades bàsiques
·         Prensa Yemen
·         Análisis de la actualidad (abstracts)
·         Artículos y libros
·         Material audiovisual
·         Estudi demogràfic
·         Bibliografía
·         Poema des de Yemen


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada